TEAE 

 

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

English

Ana Sayfa

Başlarken

Hakkımızda

Ekibimiz

Raporlar

Linkler

İletişim

        

 

PROJENİN ADI

KARADENİZ BÖLGESİ SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ

 

İŞBİRLİĞİ

Projeyi Sunan

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE)

Projeyi Talep Eden

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM)

İşbirliği Sağlayanlar

·          Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

·          Su Ürünleri Merkeaz Araştırma Enstitüsü, Trabzon

·          Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürürnleri Bölümü

 

ARAŞTIRMA PERSONELİ

Görevi

Adı ve Soyadı

Kurumu

Telefon

Faks

E-posta

Proje Lideri

S. Ahmet ÇELİKER

TEAE

4185965-130

4186209

[email protected]

Araştırma Personeli

Deniz DÖNMEZ

TEAE

4185965-129

4186209

[email protected]

Umut GÜL

TEAE

4185965-117

4186209

[email protected]

Dr. Yaşar GENÇ

SUMAE

462/3411053

3411056

[email protected]

Alkan DEMİR

TEAE

4185965-117

4186209

[email protected]

Şevket KALANLAR

TEAE

4185965-130

4186209

[email protected]

Danışman

Yrd.Doç.Dr. Şeref KORKMAZ

AÜZF

3170550-1441

--

[email protected]

 

PROJE SÜRESİ

Başlangıç Tarihi

1 Ocak 2005

Bitiş Tarihi

30 Aralık 2005

Ön Hazırlıklar

·          İşbirliği yapılan kurumlarla iletişim ve olurlar

·          Bütçe tesbiti

 

Anket Aşaması

·          Anketlerin hazırlanması

·          Deneme anketlerinin yapılması ve eksiklerin tespiti

·          Anket  personelinin saptanması ve bilgilendirme toplantıları

·          Anketlerin yapılması

·          Anket eksiklerinin tamamlanması

·          Anket dökümlerinin yapılması

·          Anketlerin değerlendirilmesi

 

Raporun hazırlanması

·          Raporun yazılması

 

 

 

Raporun Sunulması

·          Proje sonuçlarının KKGM’ne sunulması ve projenin sonlandırılması

 

 

 
 

PROJENİN AMACI VE ÖNEMİ

Başta balık olmak üzere, su ürünleri, hayvansal protein kaynaklarından birisi olarak insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Su ürünleri sektörü gerek yaratılan katma değer ve istihdam, gerekse dış ticaretteki yeri açısından özellikle bazı gelişmiş ülkelerde önemli iktisadi faaliyet kollarından birisini oluşturmaktadır. Sahip olduğu kaynaklara ve potansiyele rağmen, dünya balık ve diğer su ürünleri üretim, tüketim ve dış ticaretinde Türkiye’nin yeri  ne yazık ki, önemsizdir.  FAO verilerine göre dünya su ürünleri üretimi 1990 yılında 99 milyon tonun biraz üzerindeyken, 2000 yılında  130 milyon tona yükselmiştir. Bunun yaklaşık % 23,2’si (30,2 milyon ton) tatlı su balıkçılığından, kalanı (100,2 milyon ton) ise denizden sağlanmıştır.  Doksanlı yıllarda su ürünleri üretimindeki en büyük artış kültür balıkçılığında sağlanmıştır.  1990’da 13,13 milyon ton olan kültür balıkçılığı üretimi, iki kattan fazla bir artışla 2000’de 35,6 milyon tona yükselmiştir.  Aynı dönemde dünya avcılık üretimi ise %25, 4’lük bir artışla  65,88 milyon tondan 94,8 milyon tona çıkabilmiştir.

Türkiye’nin toplam  su ürünleri üretimi 2001 yılında 465,1 bin tonu deniz, 43,3 bin tonu tatlı su, 67,2 bin tonu kültür, 19,2 bin  tonu ise diğer su ürünleri olmak üzere 594,9 bin ton civarındadır. Türkiye’nin balıkçılık üretimi dünya üretiminin binde 4’üne karşılık gelmektedir ve ihmal edilebilecek bir düzeydedir.  Benzer şekilde, su ürünleri tüketiminde de Türkiye’nin dünyadaki konumu hiç de parlak değildir. 2000 yılı itibariyle, dünyada 130 milyon tonluk dünya üretiminin yaklaşık 100 milyon tonunun gıda olarak tüketildiği ve kişi başına ortalama su ürünü tüketiminin 16 kg’a yükseldiği tahmin edilmektedir. Su ürünlerinin gıda tüketimindeki payı hızla yükselmektedir.  Dünyada 1960-2000 döneminde doğrudan gıda olarak kullanılan balıkçılık ürünleri miktarı yaklaşık üç katlık bir artışla 27 milyon tondan 100 milyon tona yükselmiştir.  Türkiye’de ise kişi başına su ürünleri tüketimi büyük dalgalanmalar göstermekle birlikte, 1988-2000 döneminde ortalama yıllık 7,5 kg olduğu tahmin edilmektedir.  Başka bir deyişle, kişi başına su ürünleri tüketimi Türkiye’de dünya ortalamasının yarısının da altındadır.

Dünya su ürünleri ticaretinde Türkiye’nin payı üretim ve tüketimdekinden de daha geri olup, binde 2 civarındadır. Üretim, tüketim ve dış ticaret rakamları açıkça göstermektedir ki, Türkiye su ürünleri sektörü dünya ortalamasının bile çok gerisinde kalmıştır.

Proje, Türk deniz su ürünleri avcılık sektörünün hem arz (üretim) hem de talep tarafındaki sorunlarına ışık tutarak sektörün geliştirilmesi çabalarına önemli bir katkıda bulunabilecektir. 

Bu çalışma su ürünleri avcıları ile ilgili sosyo-ekonomik veri eksikliğini gidermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca piyasanın işleyiş şekilleri tespit edilerek  daha sonra AB’ye uyum için gerekli düzenlemelere temel olacak bilgilere ulaşılacaktır.

Avcılar ve gelir seviyeleri ile ilgili veriler ile sektöre yönelik devlet müdahalelerinin olası etkilerinin saptanması için gerekli zemin oluşturulacaktır.  Balıkçılık yapılan bölgelerde gelir dağılımının iyileştirilmesi, bölgesel dengesizliklerin azaltılması ve alternatif istihdam alanları yaratılması amaçlarına ciddi katkı sağlayabilecektir.

 

PROJENİN KAPSAMI

Projede, sosyo-ekonomik yapı ve mevcut durum ile ilgili veriler yapılacak anketlerden elde edilecektir. Türkiye’de ve dünyada su ürünleri piyasasında arz ve talep dinamiklerinin belirlenmesi ve su ürünleri sektörünün ayrıntılı bir profilinin oluşturulması, üretim, tüketim, stoklar ve dış ticaret gibi temel konularda mevcut durumun tespiti ile ilgili veriler ise mevcut ikincil veri kaynaklarından elde edilecektir. Ayrıca projede, ülkemiz su ürünleri sektörünü etkileyen ilişkili kuruluşların (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı), mevzuatları ve bunların etkileri incelenecek, üretimi, tüketimi ve dış ticareti artırmak için politika belirleyicilerine karar almada yardımcı/yol gösterici olacak alternatif politika önerileri  oluşturulacaktır.

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Proje ekibi tarafından su ürünleri avcılığı ile ilgili her türlü veri ve literatür derlendikten sonra, kapsam içinde yer alan tüm konular tek tek incelenerek tablolaştırılacak, grafikler çizilerek yorumlar yapılacaktır. Yorum aşamasında sadece sınırlı sayıda konu uzmanlarının katılacağı bir çalışma toplantısında çalışma sunulacak konu bütün boyutlarıyla tartıştırılarak farklı görüşler değerlendirilerek, politika önerileri geliştirilecektir.

Ancak projenin bir literatür derlemesi niteliğinden çıkarılması ve orijinal bir araştırma niteliği kazanması ancak çalışmanın sektörün üretimden tüketime her aşamasındaki problemlerin incelenebilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu temel eksikliğin giderilmesi için bir su ürünleri sektörü anketi ile sektörün güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenecektir.

Projenin analiz safhası iki ana kısımdan oluşmaktadır:

1) Su ürünleri Avcılık Sektörü anketine dayalı sosyo-ekonomik analiz

2) SWOT Analizi (Strengths and Weaknesses, and of examining the Opportunities and Threats) veya benzeri diğer analiz yöntemleri ile balıkçılık sektörünün güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi. 

Su ürünleri avcılığında mevcut durumun belirlenmesi amacıyla geniş bir anket çalışması yapılacaktır.  Su ürünleri avcılık (deniz ve tatlı su) ve kültür balıkçılığı (deniz ve tatlı su) olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.  Hedef kitle Karadeniz’de kıyısı olan illerde (15 il) kayıtlı olan ve deniz avcılığı yapan işletmelerdir. Bu işletmeler ruhsat kayıtlarından tespit edilip ana kitleyi oluşturacaktır.

15 ilin toplam tekne sayıları ana kitleyi oluşturacaktır. Buradan tesadüfi örnekleme yöntemi ile örnekler tespit edilip, bölgeyi tespit edebilecek yeterli sayıda ilden bu örnekler seçilecektir.

Analiz aşamasında tekneler farklı büyüklük gruplarında ele alınıp sermaye,nüfus ve işgücü yapıları, işletme sonuçları (gayrisafi üretim değeri, işletme masrafları, saf hasıla, Brüt gelir, rantabilite oranları) belirlenecektir. Ayrıca işletmecilerin meslekleri ile ilgili düşünceleri ve gelecekle ile ilgili planları da açıklanacaktır.

Anket çalışmalarının çoğunda örneklemenin sabit bir bütçe ile oluşturulması gerekmektedir. Bu durum araştırmacıları kısıtlayan en önemli faktördür. Örnekleme çalışmasının yararlılık derecesi doğruluk, zaman ve maliyet faktörlerinin bağdaştırılmasındaki başarı derecesine bağlıdır. Örneklemeden amaç makul bir standart hatayı kabul ve bundan dolayı maliyetten kazanılacak tasarruf ile sistematik hataları minimum seviyeye indirgemeye çalışmaktır. Bütün anketler sahada yüz yüze görüşme şeklinde uygulanacaktır.

 

 Anket resimleri....

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  yukarı...

 

www.diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii www.diplomansy.com/diplom-magistra www.diplomansy.com/kupit-diplom-s-reestrom diplomansy.com/diplom-tehnikuma http://www.diplomansy.com/attestat-za-11-klass www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg https://diplomansy.com/kupit-diplom-chelyabinsk https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu diplomansy.com/diplom-spetsialista https://diplomansy.com/diplom-magistra https://diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha diplomansy.com/attestat-za-11-klass http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode https://diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-samara www.diplomansy.com/kupit-diplom-chelyabinsk https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu http://www.eonline-diploma.com/kupit-diplom-o-vysshem-obrazovanii-oficialno eonline-diploma.com www.eonline-diploma.com/kupit-diplom.-otzyvy https://eonline-diploma.com/kupit-diplom-medicinskogo-kolledzha eonline-diploma.com/diplom-tehnikuma-v-rostove-na-donu
?????? ?????? ???????????
www.almaz-comp.ru http://http://contrtv.ru/ www.bci-moscow.ru www.knity.ru www.drive-tv.ru http://http://prointeresnoe.ru/ http://http://asteroid-bowling.ru/ www.igrovie-avtomati-besplatno.ru www.active-style.ru http://35kopeek.ru/ http://bymebel.ru/ http://http://stvchannel.ru/ http://zenfiramed.ru/ www.originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-9-klass originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii https://originaly-dokuments.com/gorod/nizhnij-tagil www.originaly-dokuments.com/gorod/vologda https://originaly-dokuments.com/gorod/saratov https://originaly-dokuments.com/spetsialnosti/yurist originaly-dokuments.com/spetsialnosti/povar www.originaly-dokuments.com/gorod/krasnodar www.originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-11-klass http://www.originaly-dokuments.com/gorod/ekaterinburg https://originaly-dokuments.com/attestaty https://originaly-dokuments.com/spetsialnosti/bukhgalter http://www.originaly-dokuments.com/gorod/omsk originaly-dokuments.com/gorod/novosibirsk originaly-dokuments.com/gorod/sankt-peterburg originaly-dokuments.com/gorod/chelyabinsk http://www.originaly-dokuments.com/gorod/orjol originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-bakalavra www.originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-magistra originaly-dokuments.com/spetsialnosti/menedzher http://www.originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii/diplom-kolledzha www.originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii
?????? ?????? ????
http://school6.ru/ avb-service.ru www.koteiko.ru kolomna-region.ru http://http://investstrakh.ru/ http://http://altaistudent.ru/ http://tlt-room.ru/ http://http://bf2017.ru/ http://http://alex-ermakov.ru/ http://http://tempfile.ru/ http://http://amu-studio.ru/ http://http://leetoon.ru/ www.clinzdrav.ru https://originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-9-klass originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii https://originaly-dokuments.com/gorod/nizhnij-tagil www.originaly-dokuments.com/gorod/vologda http://www.originaly-dokuments.com/gorod/saratov originaly-dokuments.com/spetsialnosti/yurist originaly-dokuments.com/spetsialnosti/povar https://originaly-dokuments.com/gorod/krasnodar https://originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-11-klass http://www.originaly-dokuments.com/gorod/ekaterinburg https://originaly-dokuments.com/attestaty https://originaly-dokuments.com/spetsialnosti/bukhgalter originaly-dokuments.com/gorod/omsk http://www.originaly-dokuments.com/gorod/novosibirsk http://www.originaly-dokuments.com/gorod/sankt-peterburg www.originaly-dokuments.com/gorod/chelyabinsk https://originaly-dokuments.com/gorod/orjol http://www.originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-bakalavra https://originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-magistra www.originaly-dokuments.com/spetsialnosti/menedzher originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii/diplom-kolledzha http://www.originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii
?????? ?????? ????
lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-uchitelya.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-volgograde.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/mehanik.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tolyatti.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com lands-diploms.com aurus-diploms.com aurus-diploms.com aurus-diploms.com aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/cherepovec.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/specialnosti/povar.html http://lands-diploms.com/specialnosti/svarshhik.html http://lands-diploms.com/attestat-vechernej-shkoly.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kamensk-shahtinskij.html www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-svarshhika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-tovaroveda.html www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/vladivostok.html www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/lipeck.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html www.lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/ulan-ude.html www.lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-zheleznodorozhnika.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/attestat-11-klassov.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/yaroslavl.html http://lands-diploms.com/specialnosti/ekonomist.html aurus-diploms.com lands-diploms.com www.lands-diploms.com aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/barnaul.html http://http://aurus-diploms.com/geography/belogorsk.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kazan.html http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-saranske.html www.aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/medicinskij-diplom.html http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-jaroslavle.html www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-ivanovo.html http://lands-diploms.com/goroda/nizhnij-tagil.html http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-rjazani.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html ?????? ?????? ?????????? ?????? https://archive-diplom.com www.archive-diplomy.com https://archive-diploma.com https://archive-diploman.com ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ?????? ? ?????? ??????????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ?????? http://diploms-ukraine.com/diplom-o-srednem-obrazovanii-obraztsa-sssr-do-1993-goda http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma-sssr-starogo-obraztsa http://http://diploms-ukraine.com/info/kupit-diplom-s-zaneseniem-v-reestr diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-cherkassy www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kharkov http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-khmelnitskij www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kirovograd http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-nikopol www.diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vuza http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-razvode www.diploms-ukraine.com https://6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru 8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru 9saksx-diploms24.ru https://4russkiy365-diploms.ru https://5gruppa365-diploms.ru 6rudik-diploms365.ru ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ????????????? ? ????????
?????? ?????? ???????????
aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com lands-diploms.com lands-diploms.com aurus-diploms.com aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html www.aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-vospitatelya.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-yurista.html www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/volsk.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/feldsher.html http://http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kamensk-shahtinskij.html lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/diplom-v-moskve.html www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-tovaroveda.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-sankt-peterburge.html lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-surgute.html http://http://lands-diploms.com/goroda/belgorod.html http://lands-diploms.com/goroda/kursk.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/mahachkala.html http://lands-diploms.com/attestat-11-klassov.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-biologa.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/ekonomist.html lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/diplom-kandidata-nauk.html aurus-diploms.com aurus-diploms.com lands-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/medicinskij-diplom.html http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-jaroslavle.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kaluga.html aurus-diploms.com www.lands-diploms.com aurus-diploms.com aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html www.archive-diploms.com www.archive-diplom.com archive-diplomy.com ?????? ?????? ??? ????????? ? ?????? https://archive-diploman.com ?????? ?????? ??? ? ?????????? ? ?????? https://archive-diploms24.com ?????? ?????? ? ????????? www.diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-berdyansk www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-ivano-frankovsk http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kerch http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-nikolaev diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-poltava http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-ternopol http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vuza http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-zhitomir http://diploms-ukraine.com/medsestra http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com 6landik-diploms.ru http://https://7arusak-diploms.ru www.8saksx-diploms.ru https://8arusak-diploms24.ru http://https://9saksx-diploms24.ru http://https://4russkiy365-diploms.ru http://https://5gruppa365-diploms.ru https://6rudik-diploms365.ru ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ????????????? ? ???????
?????? ?????? ???????????
?????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ? ??????? ?????? ?????? ? ?????????? ?????? ?????? ? ?????????? ?????? ?????? ????????? ???? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ???????????? ?????? ?????? ? ??? ?????? ?????? ?? ???????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ? ???????? ?????? ?????? ?? ????????? ?????? ???????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ? ??????????? ?????? ?????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ????? ?????? ?????? ? ?????-?????????? ?????? ?????? ? ??????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ? ???????? ???? ?????? ?????? ? ???????? ?????? ?????? ? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ? ????? ?????? ???????? ????? ?????? ?????? ?????-????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ? ????????? ?????? ?????? ? ???????????? ?????? ????????????? ? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ????????????? ? ??????? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ? ???????? ?????? ?????? ? ????????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ? ????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ? ???????????? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ?????? ????? ??????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ???????????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????? ????? ?????? ????????? ???? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ??????????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ???????? ?????? ???????? ?? ??????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ? ????-??? ?????? ?????? ? ?????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ? ????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ? ???? ?????? ?????? ? ???? ?????? ?????? ???????????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ? ?????????? ?????? ?????? ?????????????? ?????? ?????? ? ???????? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ? ??????? ?????? ?????? ? ???????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ????? ?????? ?????? ? ??????? ?????? ?????? ? ???? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ???? ?????? ?????? ? ?????????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ? ??? ?????? ?????? ? ???????? ?????? ?????? ? ?????? www.premialnie-diplomansy.com premialnie-diplomansy.com www.premialnie-diplomansy.com http://https://originality-diploman.com/?????????????-?-??????? originality-diploman.com www.originality-diploman.com http://https://originality-diploman.com/??????-??????-????????? originality-diploman.com https://originality-diploman.com/??????-??????-?????????-?-?? www.originality-diploman.com https://originality-diploman.com/??????-??????-???? https://premialnie-diplomansy.com/??????-??????-??????????/ originality-diploman.com premialnie-diplomansy.com http://https://premialnie-diplomansy.com/??????-??????-??????????/ premialnie-diplomansy.com www.premialnie-diplomansy.com premialnie-diplomansy.com www.premialnie-diplomansy.com www.originality-diploman.com
?????? ?????? ????????????
gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
?????? ?????? ?????????
diplom-belarus.com diplom-belarus.com diplom-belarus.com diplom-belarus.com www.diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/ http://http://diplom-belarus.com/??????-?????????/?????????????-?-?????.html http://diplom-belarus.com/ http://diplom-belarus.com/??????-??????-??-?????????????/??????-?????.html http://http://diplom-belarus.com/???????-???????????/??????-??????-???.html diplom-belarus.com http://http://diplom-belarus.com/ www.diplom-belarus.com diplom-belarus.com diplom-belarus.com www.diplom-belarus.com www.diplom-belarus.com http://http://diplom-belarus.com/???????-???????????/??????-????????-11-???????.html
?????? ?????? ? ??????? ???????????
https://originality-diplomas.com/
?????? ??????? ? ??????
https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ?????????
www.lands-diplom.com
?????? ?????? ? ??????? ???????????
http://https://gosznac-diplom.com/ http://https://diploman-doci.com/
?????? ????????????? ? ?????
http://https://originality-diplomas.com/
?????? ?????? ?????????
rudiplomis24.com
?????? ?????? ????????
www.diploma-asx.com
?????? ??????? ? ??????
gosznac-diplom.com https://aurus-diplom.com/
??? ?????? ??????
www.originality-diplomas.com
?????? ?????? ? ?????? ???????????
http://https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????????
diploma-asx.com
?????? ????????
gosznac-diplom.com http://https://aurus-diplom.com/
?????? ?????? ? ?????? ???????????
http://https://originality-diplomans.com/
?????? ?????? ????????
https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://diploma-asx.com/
?????? ?????? ?????
www.gosznac-diplom.com diploman-doci.com
?????? ????????????? ? ?????
?????? ?????? ?????? http://https://originality-diploman24.com/??????-??????-?????????? https://premialnie-diploman.com/ ?????? ?????? ???????????? https://originality-diploma24.com/??????-??????-????? ?????? ?????? ????? eonline-diplomy.com ?????? ?????? ????????? ???? www.rostov-na-donu.arena-diplomi24.com http://https://arena-diplomi24.com/ chelyabinsk.arena-diplomi24.com http://https://sankt-peterburg.arena-diplomi24.com/ http://https://radiploms.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii http://https://radiplom.com/kupit-diplom-stomatologa radiplomy.com www.radiplomas.com frees-diplom.com ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????????? best bit casinos russiany-diplomix.com https://russiany-diplomx.com/kupit-diplom-feldshera russiany-diplomana.com http://https://russiany-diploman.com/attestat-9-klassov www.russiany-diplomany.com www.russiany-diplomas.com ?????? ???????? 11 ??????? ?????? ???????? 11 ??????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? http://rudiplomirovany.com/????????-11-??????? rudiplomirovans.com http://http://rudiplomirovana.com/??????-?-????????-?????? http://rudiplomisty.com/??????-??????-????????? rudiplomis.com www.rudiplomista.com diploman-doci.com http://rudiplomista24.com/????????-11-??????? http://http://rudiplomis24.com/??????-?????????-???? http://http://rudiplomirovan.com/??????-??????-???????????? www.ru-diplomirovanie.com www.ru-diplomirovan.com ?????? ?????? ? ???????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ? ??? ?????? ????????????? ? ??????? ?????? ?????? ? ?????????? diploman-doci.com lands-diplomy.com ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ?????? ????????? http://https://ru-diplomirovans.com/?????????????-?-???????/?????????????-?-??????? https://ru-diplomirovana.com/??????-??????-????? https://ru-diplomirovany.com/???????-??-?????????/??????-?????????-?????? ru-diplomirovanay.com ru-diplomirovannie.com www.gosznac-diplomy.com ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ? ???????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ???? diplomsagroups.com ?????? ?????? ? ??????????