PROGRAM

 

16 Eylül

Perşembe

I. Salon

II. Salon

 

III.Salon

 

 

TARIM POLİTİKASI

KANTİTATİF YÖNTEMLER

TARIMSAL YAYIM ve HABER.

I. Oturum

Oturum Başkanı :

Prof.Dr. Gülcan ERAKTAN

Oturum Başkanı :

Prof.Dr. Yüksel İŞYAR

Oturum Başkanı :

Prof.Dr. Halil ÇİVİ

1330- 1345

 

“Türkiye'de ve AB'de İzlenen Tarım

   Politikaları: Başlıca Kısıtlar,

  Farklılıklar ve Uyum Önerileri”

 

   C. SAYIN, A. TUFAN

 

“Türk Tarımındaki Teknolojik

  Değişimin  Değerlendirilmesi ve AB

  Ülkeleriyle Karşılaştırılması”

 

   C. KARAGÖLGE, M. KÜLEKÇİ,

   H. KUMBASAROĞLU

 

“Sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma

  İçin Sürdürülebilir Yayım”

 

   C. TALUĞ, D. ÖZER, A. AKIN, İ. LUCIUS

 

1345- 1400

 

“AB'nin Tarımsal Destekleme 

 Politikasındaki  Son Değişiklikler ve

 Bu Değişikliklerin Aday Ülkelere ve

 Türkiye'ye Etkileri”

 

   A. UZMAY,  E. IŞIKLI

“Türkiye’nin AB’ye  Olası Üyeliğinde

  Tarımsal Açıdan En Kolay Uyum

  Sağlayabilecek Bölgelerin Çok

  Boyutlu Ölçekleme Analizi  ile

  Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma”

 

   A. ŞAHİN, C. ABAY, B. MİRAN

 

“Tarımsal Yayım ve Kırsal

  Kalkınmada Strateji”

 

    Z. YURTTAŞ

1400- 1415

 

“Uluslararası Tarım Politikalarının

  Türkiye Tarımsal Üretim Deseninde  ve Pazarlama  Sistemlerinde Meydana Getirdiği Değişimler”

 

  B. GÜLÇUBUK, M. ALBAYRAK,

  E. GÜNEŞ

 

 

“Organik ve Geleneksel Olarak

  Yetiştirilen Çekirdeksiz Kuru Üzüm

   ve Kuru İncirde Karşılaştırmalı

  Etkinlik Analizleri”

 

  Z. KENANOĞLU, C. GÜNDEN,

  B. MİRAN

 

“Türkiye’deki Tarımsal Yayım

  Çalışmalarının EUREPGAP ile

  Uyum Durumu ve Üretici Uygula-

  maları Üzerindeki Olası  Etkileri”

 

  O. ÖZÇATALBAŞ, D. DANIŞ

1415- 1430

TARTIŞMA

1430- 1445

ARA

16 Eylül

Perşembe

I. Salon

II. Salon

 

III.Salon

 

 

 

TARINMSAL PAZARLAMA

TARIMSAL ÖRGÜTLENME

KIRSAL KALKINMA

II. Oturum

Oturum Başkanı :

Prof.Dr. Ayhan TUFAN

Oturum Başkanı :

Prof. Dr. Erdoğan OKTAY

Oturum Başkanı :

Prof.Dr. Yaşar GÜRGEN

1445- 1500

 

“Türkiye, AB Dış Ticaret Yapısı ve

  Gümrük Birliğinin Türk Tarım

  Ürünleri Dış Ticaretine Etkileri”

 

   B.KARLI

 

 

“Avrupa Birliği'ne Uyum Amacıyla

  Türkiye'de Tarımsal Kooperatifler

  İçin Gerekli Düzenlemeler”

 

   K. PEKER, S. KIZILOĞLU, T. EREM, 

   A.SAKLICA, K. ER

 

“Kırsal Kalkınmada Sorunlar ve

  Yeni Yaklaşımlar”

 

   A. OLGUN

1500- 1515

 

“Tarımsal Ürünlerin Dış Ticaretinde

  Karşılaştırmalı Üstünlükler : Türkiye – AB Kuru  Meyve Dış Ticareti

  Örneği”

 

   O. GÜNDÜZ, G. ERDAL, K. ESENGÜN

 

 

“Türkiye'de Tarım Kooperatifleri ile

  Diğer Üretici Örgütlerinin Avrupa

  Birliğine Giriş Sürecinde

  Değerlendirilmesi”

 

   İ.H. İNAN , B. BAŞARAN

 

“Türkiye’de Kırsal Kalkınmada Köy-

  Kent Yaklaşımı ve Bazı Ülkelerde

  Uygulanan Benzeri Modeller”

 

    B. KOÇ, A. GÜL

 

 

1515- 1530

 

“Türkiye’de Süs Bitkileri Üretim ve

  Pazarlama Yapısının AB’ne Uyum

  Açısından Genel   Değerlendirmesi”

 

   B. SAYIN, F. AKKAYA, C. SAYIN

 

“AB Sürecinde Türkiye’deki Mesleki

  Çiftçi Örgütlenmesinin Durumu

   TZOB Örneği”

 

    O.M. KOÇTÜRK, N. ÖZBİLGİN

 

 

“Uluslararası Tarım Politikalarının

  Türkiye'de Kırsal Yoksulluk

  Üzerine Etkileri”

 

   B. GÜLÇUBUK

1530- 1545

TARTIŞMA

1545- 1600

ARA

           

 

 

16 Eylül

Perşembe

I. Salon

II. Salon

 

III.Salon

 

 

TARIMSAL SANAYİ

TARIMSAL İŞLETMECİLİK

KIRSAL KALKINMA

III. Oturum

Oturum Başkanı :

Prof.Dr. İ.Hakkı İNAN

Oturum Başkanı :

Prof.Dr. Zeynep DERNEK

Oturum Başkanı :

Prof.Dr. Ziya YURTTAŞ

1600- 1615

 

“Türkiye Tarımında Özelleştirme

  Uygulamaları: Süt Endüstrisi

  Kurumu Örneği”

 

   E. REHBER, S. DUMAN

 

 

“Yeni Dönemde Tarımın

   Finansmanında Yeni Bir Model 

  Önerisi”

 

   G. EREL, C. ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU

 

“AB'ne Aday Ülkelerin Tarım

  Sektörünün Birliğe Uyumunda

  Uygulanan SAPARD Projesi ve

  Konunun Türkiye Açısından Genel

  Bir Değerlendirilmesi”

 

   E. OKTAY, T. ÇUKUR

1615- 1630

 

“Avrupa Birliği ve Türkiye'de Süt

  Sektörü Verimliliklerinin

  Karşılaştırılması”

 

   G. ARMAĞAN, A. ÖZDEN

 

 

“Türkiye’de Yasalar ve Uluslararası

  Kuruluşların İlkeleri Çerçevesinde

  Kamulaştırma Süreci ve Bedel

  Takdiri  :Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham

  Petrol Boru Hattı Örneği”

   H. TANRIVERMİŞ, E. GÜNDOĞMUŞ,

   N. DOĞRU

 

“Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nde

  Göç Etme Eğilimi ile Tarımsal

  İşletme Özellikleri Arasındaki

  İlişkilerin Analizi”

 

F. YAVUZ, A. AKSOY, T. EREM

1630- 1645

 

“Türkiye Süt ve Süt Ürünleri Alt 

  Sektöründe  Oligopsoni Gücünün

  Araştırılması”

 

   S.A. HATIRLI, B. ÖZKAN

 

“Hayvan Sigortası Yaptırmış

  İşletmelerde Risk ve Risk Yönetimi

  Algılamaları”

 

   D. ÖZSAYIN, B. ÇETİN

 

“Orta Fırat Havzasındaki Havza Rehabilitasyon Projesi Uygulama Alanlarında Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile İlgili Bir Araştırma”

H.B.ASLANKURT,E.ÖZKAN,

A.ALTINTAŞ,F.ŞELLİ

1645- 1700

TARTIŞMA

1700- 1800

POSTER SUNUMU

1800- 1930

SERBEST ZAMAN

1930- ----

AKŞAM YEMEĞİ

17 Eylül

Cuma

I. Salon

II. Salon

 

III.Salon

 

 

TARIM POLİTİKASI

KANTİTATİF YÖNTEMLER

TARIMSAL YAYIM ve HABER.

IV. Oturum

Oturum Başkanı :

Prof.Dr. Bahri KARLI

Oturum Başkanı :

Prof.Dr. Erkan REHBER

Oturum Başkanı :

Prof.Dr. Taner KUMUK

0900- 0915

 

“Avrupa Birliğinde EUROPGAP

  Uygulamaları ve Yaş Meyve Sebze İhracatımıza Olası Etkileri”

 

 C. SAYIN, M. N. MENCET, Y. TAŞÇIOĞLU

 

 

“Sosyal Bilimlerde Kategorik

 Verilerin Analizinde Kullanılan Bazı

 İstatistik Tekniklerin Karşılaştırılmas

 

D. AKTÜRK,T. KUMUK, . SAFRAN, A. ZAN

 

 

“Tarımsal Araştırma, Üniversite,

  Yayım Örgütü ve Çiftçi İletişim

  Ağlarının Belirlenmesi ve Tarımsal

  Yayım Açısından Değerlendirilmesi”

 

 İ.BOZ, C. AKBAY,E. ORHAN, S. CANDEMİR

0915- 0930

 

“Tarımsal Destekleme Politikalarının  FEOGA Çerçevesinde Ortak Tarım   Politikasına Uyumu Üzerine Bir

  Çalışma”

 

   F. YAVUZ, S. TAN, R. TUNALIOĞLU

 

“Talep Analizlerinde Tek ve Çok

  Denklemli Modellerin Tahmini ve

  Karşılaşılan Problemlere Yönelik   Bir Uygulama”

 

   C. AKBAY

 

“Tarımsal Yayımda Eğiticilerin

  Eğitimi, Geleceğin Yayım Uzmanları

  Nasıl Olmalıdır?”

 

   O. YAVUZ, A. O. EROL

 

0930- 0945

 

“Doğrudan Gelir Desteği

  Uygulamasının GAP Alanı Tarımsal Yapı ve Gelirine Etkileri”

 

   M. N. ÖREN,  T.  BİNİCİ

 

 

“Kesikli-Sürekli Modellerde Marjinal

  Etkinliklerin Talep ve Esnekliklerin

  Tahmin Edilmesi”

 

   E. ORHAN, C. AKBAY, İ. BOZ,

   S. CANDEMİR

 

“1000 Köye 1000 Tarımcı Projesi

  Üzerine Bir İnceleme”

 

    O.GÖKÇE

0945- 1000

TARTIŞMA

1000- 1015

ARA

             

 

17 Eylül

Cuma

I. Salon

II. Salon

 

III.Salon

 

 

 

TARIM POLİTİKASI

TARIMSAL ÖRGÜTLENME

TARIMSAL SANAYİ ve DIŞ  TİC.

V. Oturum

Oturum Başkanı :

Prof. Dr. Osman GÖKÇE

Oturum Başkanı :

Doç.Dr. İbrahim YILDIRIM

Oturum Başkanı :

Prof. Dr. Emin IŞIKLI

1015- 1030

 

“AB’ne Üyelik sürecinde Türk Tarım Hukukunda Son Gelişmeler”

 

   M.KILIÇ

 

 

“Türkiye'de Kooperatifler ve Üretici

  Birlikleri Tartışmaları ve Uygun   Örgütlenme Modelleri”

 

   R.DEMİRCİ,  H.TANRIVERMİŞ, 

   E.GÜNDOĞMUŞ, H.ÖZÜDOĞRU

 

“Türkiye Tarıma Dayalı Sanayinin

  AB Piyasasındaki Rekabet Gücünün

  Çeşitli Açılardan Analizi”

 

    B.TÜRKEKUL, C.ABAY

1030- 1045

 

“Şeker Politikalarının Şeker Pancarı Üretimine Etkileri – Ankara Polatlı

  Örneği”

 

    E. GÜNEŞ, S. GÜN, B. GÜLÇUBUK,

    E. OLHAN

 

“Tarımsal Hizmet Amaçlı

  Kooperatiflerin Sorunları ile İlgili Bir

  Değerlendirme ve Olası Gelişme

  Yönünün Belirlenmesi”

 

   Z.DERNEK, N.C.ESEN, A.AKTAŞ

 

“Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması

  Kapsamındaki Ülkelerle Tekstil

  Sektöründe Endüstri İçi Ticaret”

 

    Z. GÜRLER, G. ERDAL, A. ÇİÇEK

1045- 1100

 

“Şeker Kanununun Üreticiye Yansıması:  Konya İli Örneği”

 

   C.OĞUZ, A.KAN,  M.KAN, 

   M.KÜÇÜKÇONGAR

 

 

“Türkiye’de Sulama Birlikleri  “Üst

 Yönetimi” Oluşturma Süreci ve Bazı  AB Ülkelerindeki Örneklerle

  Karşılaştırılması”

 

    N. YÜKSEL DELİCE, M. YETİŞ YAVUZ

 

 

“Turunçgil Dış Satımı ve Başlıca

  Sorunları”

 

    B. ÖZKAN, C. F. KARADENİZ

1100- 1115

TARTIŞMA

1115- 1130

ARA

 

 

17 Eylül

Cuma

I. Salon

II. Salon

 

III.Salon

 

 

TARIMSAL PAZARLAMA

TARIMSAL İŞLETMECİLİK

TARIM ve ÇEVRE

VI. Oturum

Oturum Başkanı :

Prof. Dr. Selahattin ERAKTAN

Oturum Başkanı :

Prof.Dr. Burhan ÖZKAN

Oturum Başkanı :

Prof.Dr. Cengiz ÇAKIR

1130- 1145

 

“EUREPGAP Uygulamalarının Türk

  Yaş Meyve Sebze Üretimi ve

  Rekabet Gücü Üzerine Etkileri”

 

   Ş.TURHAN, T.TİPİ

 

 

“Çorum Havzasındaki Tarım İşletmele-

   rinin Yıllık Gelirlerini   Belirleyen

  Faktörlerin Ekonometrik Bir  Analizi”

 

   V.DAĞDEMİR, H.KUMBASAROĞLU,

   F.YAVUZ

 

“Avrupa Birliğindeki Gelişmeler

  Bağlamında Organik Ürünlerin

  Üretiminde ve Pazarlamasında

  Fırsatlar ve Sınırlılıklar”

 

   İ. YILDIRIM

1145- 1200

 

“Çukurova Bölgesi ve Başlıca

Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve  ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Tek Fiyat Kanunu Geçerli  mi ?”

 

   S.MUTLU, E.AKTAŞ, Ö. K. UYSAL

 

“Karadeniz Bölgesindeki Kültür

  Balıkçılığı İşletmelerinin Yapısal

  Özellikleri, Sorunları ve Beklentileri”

 

   M.BOZOĞLU, H.A.CİNEMRE, 

   V.CEYHAN,K.DEMİRYÜREK, O.KILIÇ

 

“Başlıca Ekonomik Göstergelere

  Göre AB ve Türkiye'deki Organik

  Tarım Faaliyetinin Karşılaştırması”

 

    F. AKKAYA, B. SAYIN, C. SAYIN

1200- 1215

 

“Yaş Meyve – Sebze İhracatçı

  Firmalarının Yapısı,  Sorunları ve Çözüm Önerileri”

 

   M. ÖZTÜRK, M. EMİN ERGUN,

   S. ERKAL, F.  PEZİKOĞLU

 

 

“Konya İli Buğday Üretiminde Yeni

  Geliştirilen Çeşitler ile Geleneksel

  Çeşitlerin Kullanım Durumu”

 

   C.OĞUZ, H.ARISOY

 

“Türkiye’de Başlıca Geleneksel ve

  Organik Bitkisel Üretim Faaliyetle-

   rinin Karşılaştırmalı Ekonomik

  Analizi ve Organik Tarımın  Geliş-

   tirilmesine Yönelik   Yaklaşımlar”

 

   H. TANRIVERMİŞ, E. GÜNDOĞMUŞ,

   R. DEMİRCİ, A. ERKUŞ

1215- 1230

TARTIŞMA

1230- 1330

ARA (ÖĞLE YEMEĞİ)

 

17 Eylül

Cuma

I. Salon

II. Salon

 

III.Salon

 

 

TARIM. SANAYİ ve  PAZARLA.

KANTİTATİF YÖNTEMLER

TARIMSAL YAYIM ve HABER.

VII. Oturum

Oturum Başkanı :

Prof. Dr. Fahri YAVUZ

Oturum Başkanı :

Prof. Dr. Cahit  KARAGÖLGE

Oturum Başkanı :

Prof. Dr. Cemal TALUĞ

 

1330- 1345

 

“Gıda Güvenliği (HACCP, GMP ve

  GHP Uygl.) Konusunda Tüketici

  Davranışlarının İncelenmesi: Tokat

  İli Örneği”

 

   Z.G. GÖKTOLGA, S.GÜLSE BAL,

   O.KARKACIER

 

“Et Tüketimi ve Talep Elastikiyetleri”

 

   A.BAŞARIR

 

“Van Yöresindeki Kırsal Alanlarda

  Nüfus ve Eğitime İlişkin Sorunlar ve

   Bazı Çözüm Önerileri”

 

    A.ŞAHİN, C.ÇAKIR, İ.YILDIRIM

1345- 1400

 

“Gıda Güvenliğine Yönelik Tüketici

  Eğilimlerinin İrdelenmesi; İzmir İli

  Örneği”

 

   C. ABAY, V. PAZARLIOĞLU, B. MİRAN,

   C. GÜNDEN

 

“Erzurum İli Merkez Köylerinde

  Çiftçilerin Risk Davranışları ve

  Sigorta İle İlgili Eğilimlerinin

  Analizi”

 

    A.BİRİNCİ, E. İKİKAT TÜMER

 

“Kadın Konusundaki Araştırmalarda

  Katılımcı Yaklaşımların

  Kullanılması”

 

    B.KARATURHAN

1400- 1415

 

“Gıda Sektörü Kalite Uygulamalarında

  Yeni Yaklaşımlar ve Altı Sigma

  Örneği”

 

    B.ACAR, B.ÇETİN

 

 

“Karadeniz Bölgesindeki Kültür

  Balıkçılığı İşletmelerinde Teknik

  Etkinlik”

 

   V.CEYHAN, M.BOZOĞLU, H.A.CİNEMRE,

   K.DEMİRYÜREK, O.KILIÇ

 

 

“Şanlıurfa  İlinde  Tarımsal Yayım

  Hizmetlerinde Kadının Yeri”

 

   F.ÖCAL, Y.AKTAŞ, T.IŞGIN, T.BİNİCİ

1415- 1430

TARTIŞMA

1430- 1445

ARA

 

  

 

17 Eylül

Cuma

I. Salon

II. Salon

 

III.Salon

 

 

TARIM. PAZAR. Ve  ÇEVRE

TARIMSAL ÖRGÜTLENME

TARIMSAL YAYIM ve HABER.

VIII. Oturum

Oturum Başkanı :

Prof. Dr. Rasih DEMİRCİ

Oturum Başkanı :

Prof. Dr. Bülent MİRAN

Oturum Başkanı :

Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA

 

1445- 1500

 

“Erzurum Tüketicilerinin Dondurulmuş Gıda Tüketiminde Rol Oynayan Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Ekonometrik Analizi”

 

S. KIZILOĞLU,  A. TOPALOĞLU

 

“Süt ve Süt Ürünleri Pazarlanmasında Çiftçilerin Tarımsal Kooperatiflere Yaklaşımlarının eğerlendirilmesi  (Aydın İli Örneği)”

 

T.KURTASLAN

 

“Kuzey Doğu Anadolu’da Tarımsal Yayım Çalışmaları ile İlgili Problemler”

 

A. KARA, S. KADIOĞLU

1500- 1515

 

“Fındık Üretiminde Alfatoksin Oluşumunun Önlenmesi Projesinin Ekonomik Rant Analizi”

 

S. KARAMAN

 

“Çanakkale İli Biga İlçesinde Çiğ Süt Pazarında Payı Olan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Ekonomik Analizi”

 

M. ÖZEL ÖDÜL, N.Y.DELİCE

 

“Şanlıurfa’da Buğday Tarımının Tarımsal Yayım Açısından Analizi”

 

Y. AKTAŞ, F. ÖCAL, G. YILMAZ

1515- 1530

 

“AB Ülkelerinde Çevreye Duyarlı Tarımsal Üretim Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler”

 

F.GENÇLER, M. ARTUKOĞLU

 

“Van İlinde Süt ve Süt Mamulleri Pazar Yapısı ve Sorunları”

 

K.ŞAHİN

 

“Tokat İlinde Arazi Toplulaştırması Bilinç Düzeyine Etkili Sosyo-Ekonomik Özelliklerle İlgili Bir Araştırma”

 

H.B. ASLANKURT, A. ALTINTAŞ

1530- 1545

TARTIŞMA

1545- 1600

ARA

       

 

 

17 Eylül

Cuma

I. Salon

II. Salon

 

 

 

 

TARIMSAL PAZARLAMA

TARIMSAL ÖRGÜTLENME

 

IX. Oturum

Oturum Başkanı :

Prof. Dr. Semiha KIZILOĞLU

Oturum Başkanı :

Doç. Dr. H. Avni CİNEMRE

 

 

1600- 1615

 

 

“AB Tam Üyeliğinin Türkiye'nin Muz Üretimi Dış Ticaretine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi”

 

İ. YILMAZ, N. KİLİT

 

“Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Trakya Birlik Örneği”

 

G. ÖZDEMİR, İ. H. İNAN

 

 

1615- 1630

 

“Konya İli Ereğli İlçesinde Yetiştirilmekte Olan Beyaz Kirazın Dış Ticareti ve İlçe Ekonomisine Getirisi”

 

C. OĞUZ, Z. ÜNAL

 

 

“Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde Çiftçilerin Kooperatifleşme Durumu Tarımsal Kredi Kullanımı ve İlgili Problemler”

 

A. KARA, S. KADIOĞLU

 

 

1630- 1645

 

“Ulaşım Kolaylıklarının Van Yöresi Tarımına Etkileri”

 

C.ÇAKIR, A.ŞAHİN, İ.YILDIRIM

 

“Gediz Havzasında Bulunan Sulama Birlikleri ve Sulama Kooperatiflerinin Performanslarının Karşılaştırılması”

 

M.YERCAN, E.ATIŞ

 

1645- 1700

TARTIŞMA

1700- 1800

POSTER SUNUMU

1800- 1900

GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (Mavi Salon)

1900 -1930

SERBEST ZAMAN

1930- ----

AKŞAM YEMEĞİ

 

 

POSTER BİLDİRİLER (1. GÜN)

 

16  EYLÜL  2004  PERŞEMBE   1700 - 1800               

Pano

No

Makale Başlığı

Yazarlar

TARIM POLİTİKASI

1

Türkiye'nin Avrupa Birliğinin Tarımsal Yapı Politikasına Uyumu

M. BOZOĞLU

2

IMF Politikaları Kıskacında Türk Tarımı

O. FIRAT

3

Globalleşmenin Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım Sektörü Üzerine Etkileri, Kırgızıstan ve Türkiye Örneği

M. CANDEMİR, N. KOYUNBENDE

4

Uluslar arası Politikalar  ve AB'ye Uyum Sürecinde Türkiye Tarımının Finansmanı Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamaları

E. GÜNEŞ

5

Tarım Sektörünün Finansmanında KKTC'de Uygulanan Doğrudan Gelir Desteği Teşvik Sistemi Üzerine Bir Çalışma

O. ŞAFAKLI- E. GÜRYAY

6

Avrupa Birliğinin Kuzey Afrika Ülkeleri İle İmzaladığı  Taviz Anlaşmaları ve Bunların Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

A. OLGUN, H. ADANACIOĞLU

7

Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde İç ve Dış Piyasalarda Türkiye Fındık Politikaları

R. TUNALIOĞLU- S. TAN

8

Kapatılması Planlanan Şeker Fabrikalarının Türkiye İçin Sosyo Ekonomik Önemi: Susurluk Şeker Fabrikası Örneği

F.ÖZDEN

9

Türkiye’deki Şeker Pancarının Alternatif Yağlık Ayçiçeğinin Üretim İmkanlarının Araştırılması Üzerine Bir Araştırma

V. DAĞDEMİR, Y. TOPÇU

10

Avrupa Birliği ve Türkiye'de Tütün Politikaları Karşılaştırmalı Bir Analizi

Y. ATASEVEN

11

Türkiye'de Planlı Dönemde Süt Sığırcılığını Geliştirme Politikaları

N. KOYUBENBE, M.CANDEMİR

12

AB'de Yaş Meyve ve Sebze Ortak Piyasa Düzenlemesi ve Türkiye'nin Uyum Yönünde Alması Gereken Önlemler

C. SAYIN,Y. TAŞÇIOĞLUĞLU, M.N. MENCET

 

 

TARIMSAL İŞLETMECİLİK

13

Türkiye Tarımında GAP (good agricultural practices) Uygulanabilirliği, ve Tarım Ürünleri Ticaretine Olası Etkileri

S. DUMAN, M. PAKSOY, H. TANRIVERMİŞ

14

Trakya Bölgesindeki Önemli Tarımsal Ürünlerin Üretim Ekonomileri ve Maliyet Unsurlarının Etkinliğindeki Değişimler Üzerine Bir Araştırma

E. ÖZKAN , B. AYDIN

15

Tarımsal Sigortanın Yaygınlaştırılması Açısından Çiftçi ve Tarım İşletmesi Özelliklerinin Sigortalı Olma Üzerine Etkileri: Çoruh Havzası Verileri

A. BİRİNCİ, E. İKİKAT TÜMER, F. YAVUZ

16

KKTC'de Toprak Alanları, Çeşitleri ve Tarıma Uygunluk Dereceleri

N. NALBANOĞLU, E. GÜRYAY, O. ŞAFAKLI

17

Eğridir Yöresi Elma Yetiştiriciliğinin Durumu ve Sorunlarının Belirlenmesi İle Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

D. KARAMÜRSEL, P. ÖZTÜRK, G.ÖZTÜRK, S.KAYMAK, İ.EREN, H. AKGÜL

18

Türkiye Tarımında Alternatif Ürün Arayışları ve Kekik

O. GÖKÇE, F. BİLGİN

19

Dünya Transgenik Üretiminindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Olası Bt Tohum Kullanımının Ekonomik Etkileri

E. AKTAŞ

20

Devekuşu Üretimi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

İ. KUMKALE, İ.H. İNAN

21

Konya ilinde Kaliteli Kaba Yem Üretimini Etkileyen Ekonomik Faktörlerin Analizi

U. KARADAVUT, A. GENÇ, Ç. PALTA, Ş. AKSOYAK, Ö. TAŞ, M. KÜÇÜKTIĞLI

TARIMSAL ÖRGÜTLENME

22

Türkiye'de Tarımsal Üretici Örgütlenmesi,AB'ne Uyum Hazırlıkları ve Üretici  Birlikleri Yasa Tasarısı

B. SAYIN, F. AKKAYA, C. SAYIN

23

Türkiye'de Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Y. TURGUT

24

Türkiyede Kooperatiflerin ILO'nun 193 nolu Kooperatiflerin Teşviki Tavsiye Kararına Uyum Sorunları

G. ÖZDEMİR, B. BAŞARAN

25

Tarımsal Üretimde Şirketleşme Koşul ve Olanakları Üzerine Bir İnceleme

A. DURĞAN DBEYS, O.GÖKÇE

26

Türkiye Sulama Birlikleri ve AB Su Yönetim Yönergelerine Uyum Olanakları

N. YÜKSEL DELİCE, M. YETİŞ YAVUZ

27

Sulama Birlikleri ve Örgütlenme Sorunları: Kahramanmaraş İli Sulama Birlikleri Örneği

H. DEĞİRMENCİ, K. UÇAN

TARIMSAL ARAŞTIRMA – EĞİTİM

28

Tarım Ekonomisi Alanında Bilimsel Makale Yapmak: Zorluklar, Fırsatlar ve Öneriler

F. YAVUZ

29

Dünya'da ve Türkiye'de Okul Sütü Programı

S. TAN, R. TUNALIOĞLU

KÖY SOSYOLOJİSİ

30

Kırsal Alandan  Kentlere Göçü Etkileyen Faktörler: Adana Örneği

M. ARSLAN, İ. BOZ

       

 

 POSTER BİLDİRİLER (2. GÜN)

 

17 EYLÜL  2004  CUMA         1700 - 1800                

Pano No

Makale Başlığı

Yazarlar

TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMELERİ

1

Gümrük Birliği Çerçevesinde Gıda Sanayinin Avrupa Birliği Pazarlarına Uyumu ve Rekabet Gücü

S. AĞCAKAYA, M. ALAGÖZ,  S. YAPAR

2

AB'ye Uyum ve Rekabet Açısından Türkiye Gıda Sanayiinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları

M.ALBAYRAK, E. GÜNEŞ

3

AB'ye Tam Üyelik Öncesi Dünya Tarımındaki Son Teknolojilerin  (GMO and PF) Türk Tarımı İçin Değerlendirilmesi

K. PEKER, H. KUMBAROĞLU, C.KARAGÖLGE

4

Avrupa Birliğine Uyum Çerçevesinde Tarıma Dayalı Sanayinin Gelişmesinde Örgütlenmenin Rolü ve Önemi

S. KIZILOĞLU

5

Türk Gıda Sanayiinde Markalaşma Trendleri

B. CANAN, Ş. TURHAN

6

Coğrafi İşaretler, Tarım ve Gıda Sektöründe Kullanımı

S. DUMAN

7

Gıda Sanayi İşletmelerinde Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler

Ş. TURHAN, B. ÇETİN

8

Un ve Unlu Mamuller Sanayiimizin Durumu ve Dış Ticaretindeki Gelişmeler

V. E. GÜNALP, B. ÇETİN

9

Türkiye'de Makarnalık Buğday Üretimi, Makarna Sanayiinin Ekonomik Yapısı ve Eskişehir İilindeki Durum

Z. BUDAK,

10

AB İle Türkiye Arasında Zeytinyağı Ticaretinin İncelenmesi

S. GÜLSE BAL, G. GÖKTOLGA, O. KARKACIER

11

Aydın İlinde Süt İşleme Sanayiinin Durumu

G. ARMAĞAN, A.ÖZDEN, A. D.ÇARDAK

12

Türkiye'de Su Ürünleri Sanayiinin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi

F. ADIGÜZEL, M. AKAY

TARIMSAL PAZARLAMA

13

Tarımsal Üretimde Pazarlama Riski Yönetiminin AB ve Türkiye'de Karşılaştırmalı olarak incelenmesi

H. AKÇAÖZ, B. ÖZKAN, H. KIZILAY

14

Türkiye ve AB Ülkelerinde Tarımsal Biyolojik Çeşitliliğin Ekonomik Değerinin Belirlenmesindeki Yöntemler ve Uygulamalar

F. AKKAYA,B. SAYIN ,B.ÖZKAN

15

Erzurum Merkez ilçede Bir Ekmeğin Pazarlama Marjının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

V. DAĞDEMİR, E. AŞKAN

16

AB'ye Üyelik Çerçevesinde Türkiye Antep Fıstığı Sektöründe İhracatçıların Gıda Kalite Güvenlik Sistemlerine Uyum Düzeylerinin İncelenmesi Gaziantep Örneği

H. ADANACIOĞLU, B.TAŞKAYA, R. TUNALIOĞLU

 

  

AVRUPA BİRLİĞİ

17

Avrupa Birliği Ülkelerinde Turunçgil Pazarı, Yeni Üye Ülkelerin Katılımı Sonrasında Durum ve Bu Süreçte Türkiye'nin Durumu

P.KARAHOCAGİL, R. TUNALIOĞLU

18

AB Katılım Sürecinde Su Kaynakları Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

A. TOMAR

19

AB Sürecinde Sulama Sistemlerinin Tarım Sektöründe Yarattığı Katma Değerin Arttırılması

Ş. AYDIN AYTAÇ

 

 

 

TARIMSAL YAYIM

20

Tarımsal Yayımda İnsan Boyutu

Y. AKTAŞ

21

Eskişehir İli Alpu İlçesinde Arazi Toplulaştırması Yapılan Köylerde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Yeniliklerin Benimsenme Düzeyi

O. YAVUZ, .A.O. EROL

22

Şanlıurfa AGRO–GAP Önder Çiftçi Danışmanlık Derneğinin Tarımsal Yayım Çalışmaları ve Etkisinin  Değerlendirilmesi  Üzerine Bir  Araştırma

M.ÖZER, Y.AKTAŞ, F.ÖCAL

23

Şanlıurfa'da Hayvancılığın Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi

M. BOZKURT, Y. AKTAŞ, T. IŞGIN, T. BİNİCİ

KIRSAL KALKINMA

24

Kırsal Kalkınmada Yeni Perspektifler

F. H. GİRAY, A. AKIN, S. GÜN

25

Kırsal Kalkınmada E- Ticaret

F. SAVRAN, T. KUMUK, D.AKTÜRK, A.ZAN

26

Kırsal Kesimdeki Üreticilerin Gelirini Artırmak İçin Alternatif Olanaklar: Ege Bölgesinden Arıcılık Örnek Olayı

G. SANER, S. ENGİNDENİZ, F.ÇUKUR

TARIM – SANAYİ – ÇEVRE  İLİŞKİSİ

27

Tarım, Çevre ve Enerji Kullanım Etkileşimi

B. ÖZKAN, H.AKÇAÖZ, F.KARADENİZ, C. FERT

28

Sosyo Ekonomik Boyutlarıyla Sulak Alanlar: Manyas Kuş Gölü Örneği

S. GÜRLÜK

29

Serada Hıyar Üretiminde Girdi Kullanımının Ekonomik ve Çevresel Analizi: Menderes İlçesi Örneği

D. YÜCEL ENGİNDENİZ, O. GÖKÇE

30

Sulama Sisteminin Çevresel Etkilerinin Menemen Örneğinde İncelenmesi

Z.KENANOĞLU, E.ATIŞ, C.GÜNDEN,H.GÜNDOĞDU

  

 

 

18 EYLÜL 2004 CUMARTESİ

 

 900   -  1000   Kahvaltı

 

1000 -  1400    Ballıca Mağarası Gezisi

 

1400 -  1500     Öğle Yemeği

 

1500 -    --      Serbest Zaman