TEAE BAKI�

�� ayda bir yay�nlanmaktad�r. 4-8 sayfa, A4 b�y�kl���nde. Temel konularda  genel bilgiler vermek ama�lanmaktad�r.

A�a��da Adobe Acrobat format�nda dosyalar� bilgisayar�n�za indirebilirsiniz.


SAYI: I


Konular:

1. Tohumculuk, Dr. �lkay DELLAL 

2. Alkoll� ��ecekler Sekt�r�, Dr. Celile D�LEKO�LU 

3.  T�rkiye�de F�nd�k, T�rker D�LEKO�LU      

4. Zeytinya��, Dr. Renan TUNALIO�LU

5.  Mercimek,  Pervin KARAHOCAG�L 

6.  M�s�r Ni�asta Sanayi, H�sn� EGE

7.      Pamuk �pli�i, Tijen �Z�DO�RU 

8.   Dondurulmu� G�da, Dr. G�l�en KESK�N 

9.      Ar�c�l�k, S. Ahmet �EL�KER  
10.   �ay,  Alkan DEM�R     
11.  Peynir, Dr. Sibel TAN ve Y. Erdal ERT�RK
12.  Makarna Sanayi, Hakan ANA�   

               BA�A D�N                   


SAYI: II


Konular:  

1.       Avrupa Birli�i Ortak Tar�m Politikas�, Dr. S. TAN ve Dr. �. DELLAL

2.      T�rkiye�nin Tar�m �r�nleri D�� Ticareti, T�rker D�LEKO�LU

3.      G�bre Sanayi, Dr. Celile D�LEKO�LU ve L. Necla �AKARYILDIRIM
4.       Deri Sanayi, Dr. �lkay DELLAL ve Tijen �Z�DO�RU
5.      Antepf�st���, Dr. Renan TUNALIO�LU ve Berrin TA�KAYA
6.      Soya Fasulyesi, Hakan ANA� ve Y.Erdal ERT�RK
7.       �eker ve Tatland�r�c�lar, Dr. G�l�en KESK�N
8.      Patates, Umut G�L ve Dr. Sibel TAN  
9.      �pek B�cek�ili�i, Dr. G�l�en KESK�N ve S.Ahmet  �EL�KER
10.  Kivi, Alkan DEM�R ve H�sn� EGE 
11. Turun�giller, Pervin KARAHOCAG�L

  BA�A D�N


SAYI: III


1. FADN, Dr. G�l�en Keskin
2. G�da Kalite Sistemleri, Dr. Celile D�leko�lu    
3.  Ke�i boynuzu, Dr. Renan Tunal�o�lu   
4. DT֒nde Tar�m M�zakereleri, T�rker D�leko�lu    
5.  Okul S�t�, Dr. Sibel Tan   
6.  Kuru �z�m, Berrin Ta�kaya   
7.   Su �r�nleri, S.Ahmet �eliker   
8.  Kuru Kay�s�, Pervin Karahocagil   
9.   Kuru �ncir, Hakan Ana�
10.  Yerf�st���, Tijen �z�do�ru ve Emi� Y�kar
11.  Kiraz, Necla �akary�ld�r�m

12. Muz, H�sn� Ege

13. Mantar, Alkan Demir
14. �eltik, Umut G�l

BA�A D�N

 


SAYI: IV


1. Erozyon, S.Ahmet �eliker ve Hakan Ana�

2. Tar�m Sigortas�, Alkan Demir

3. Sofral�k Zeytin, Dr. Renan Tunal�o�lu

4. S�zle�meli Yeti�tiricilik, Dr. Sibel Tan

5. G�da G�vencesi, Dr. Celile D�leko�lu

6. �rt�alt� Yeti�tiricilik,  Dr. G�l�en Keskin ve Necla �akary�ld�r�m

7. Badem, Tijen �z�do�ru

8. Kuru So�an, Pervin Karahocagil

9. Sar�msak, Berrin Ta�kaya
10. Elma, Emi� Y�kar

 

BA�A D�N