2002/2003 ARAŞTIRMA PROGRAMI

1.

 Tarımda Reform Politikaları

a.

Doğrudan Gelir Desteği,

b.

Alternatif ürün projesi,

c.

Çiftçi kayıt sistemi,

d.

Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, Tütün Kanunu, Şeker Kanunu, çay ve fındık konusunda düzenlemeler

e.

Tarım politikası değişikliklerinin tarımsal yapı üzerine etkisi,

f.

Pamuk, ayçiçeği, soya, kanola ve zeytinyağı gibi stratejik ürünlerde destekleme politikaları analizleri.

g.

Politika değişikliklerinin Türkiye tarım ürünleri üretim ve dış ticareti üzerine etkisi.

h.

Tarımda reform politikalarının üretici davranışlarına etkileri

ı.

Islahçı Hakları Kanunun Türk Tohumculuk Sektörüne ve üreticilere olası etkileri

i.

Tarımda ürün sigortası uygulamaları

 j.

Tarımın kredilendirilmesi

k.

Sözleşmeli tarımda uygulama modelleri

l.

Üretici örgütleri kanunu çerçevesinde yapılabilecek örgütlenme modelleri (üretici ve konu bazında)

 

 

 

 

2.

Tarım ve Çevre Etkileşimleri

a.

Doğal kaynak ekonomisi ve Türkiye’nin doğal kaynak potansiyelinin değerlendirilmesi,

b.

Endüstriyel tarım ve çevre,

c.

Tarımsal ilaç  gübre ve hormon kullanımının çevre ve insan sağlığı üzerine etkisi,

d.

Hayvancılık ve çevre etkileşimleri,

e.

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı,

f.

Dünyada ve Türkiye’de organik ürün arz talep ve dış ticareti,

g.

Sürdürülebilir bitkisel üretim sistemlerinin ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi

 

 

3.

 

Hayvancılık Alt Sektörü Araştırmaları

a.

Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar,

b.

Yün ve kıl arz talep ve dış ticaret imkanlarının incelenmesi,

c.

Hayvancılığın geliştirme politikalarının  analizi,

d.

Okul sütü uygulamalarının ekonomik ve sosyal katkılarının incelenmesi, okul çağı çocukların süt tüketim alışkanlıklarının tespit edilmesi,

e.

Nesli tükenme tehdidi yaşayan Ankara Keçisi varlığı ve tiftik üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar,

f.

Su ürünleri arz, talep ve dış ticaretinin belirlenmesi,

g.

Hindi sektörü üretim, tüketim ve dış ticaretinin incelenmesi,

h.

Türkiye Broyler ve yumurta, üretim, tüketim ve dış ticaretinin incelenmesi, ve ileriye yönelik projeksiyonlar

ı.

Türkiye de ipekböcekçiliğinin geliştirilmesi

i.

Kovan ürünlerinin dış pazar olanaklarının araştırılması

 

 

4.

Tarıma Dayalı Sanayi ve Uluslararası Rekabet Şansı

a.

Türkiye’de tarıma dayalı sanayinin Türkiye ekonomisindeki yeri uluslararası rekabet şansı,

b.

Türkiye de tarım ve tarıma dayalı sanayi arasındaki entegrasyonu engelleyen faktörler

c.

Türkiye’de tekstil ve konfeksiyon sektöründeki sorunlar ve sektörde rekabet şansının yeniden elde edilmesine yönelik politikalar,

d.

Pamukta vadeli işlemler piyasasının oluşumu.

e.

Türkiye’de 2001 yılında yürürlüğe giren Şeker Kanunu’nun şekerpancarı üreticisi açısından incelenmesi,

f.

Türkiye’de, mısırdan tatlandırıcı elde eden nişasta sanayinin incelenmesi ve bu sanayinin hammaddesi olan mısırın üretim ve ithalatı ile ilgili politikaların belirlenmesi,

g.

Tarımsal KOBİ’ lerin ekonomik analizi ve değerlendirilmesi

h.

Meyve sebze işleme sanayinde sorunlar ve sektörde rekabet şansının incelenmesi

 

 

5.

Tarımsal Ürünlerinin Etkin Pazarlama Olanaklarının Araştırılması

a.

Ticaret borsalarının ekonomiye katkıları

b.

İhtisas( ürün)borsalarının oluşturulmasının ekonomiye katkıları

c.

Vadeli işlem piyasalarının oluşumu

d.

Tarımsal ürün borsalarına üretici yaklaşımlarının analizi

 

 

6.

 

Kırsal Kalkınma

a.

Kırsal alanda yoksulluğun azaltılması ve sosyal riski azaltma projesinin değerlendirilmesi

b.

Kırsal alan kalkınmasında köykent tarım kent ve merkez köy yaklaşımlarının değerlendirilmesi

c.

Tarımda işgücü kullanımı sosyal güvenlik,

d.

Kırsal kesimde kadın ve çocuk

e.

Bölgeler arası gelişmişlik farkları,

f.

Göç ve beraberinde getirdiği sosyal ekonomik ve çevresel sorunlar,

 

 

 

 

7.

Uluslararası  Tarım Politikalarının Türk Tarımı üzerine Olası Etkileri

a.

DTÖ  İleri tarım müzakerelerinin Türk tarımı üzerine etkileri,

 

 

8.

Tarımsal Ürünlerde Uluslararası standartlara uyum ve rekabet edebilirlik

a.

Dünya’da ve Türkiye’de yaş meyve ve sebze üretim, tüketim ve dış ticaretinin incelenmesi,

b.

Yaş meyve sebze üretiminde gıda ve kalite güvenliği,

c.

Uluslar arası standartlara uyum ve rekabet edebilirlik.

 

 

9.

 

Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program Kapsamında AB’ne Tam Üyeliğin Türk Tarımı Üzerine Olası Etkileri

a.

Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) ile AB’nin Türk tarımı ile ilgili kısa ve orta vadeli istekleri ve Türkiye’nin de Ulusal Program (UP) ile yapmayı taahhüt ettiği uygulamaları incelenmesi,

b.

AB’ye tam üyeliğin Türk tarımı üzerine olası etkilerini belirlenmesi,

c.

AB’nin  çeşitli ürünlerde uyguladığı kota politikaları,

d.

AB çiftlik muhasebe sisteminin incelenmesi ve Türk tarım sistemine uygulanabilirliği

e.

AB aday ülkelerin tarımlarının incelenmesi

 

 

10.

 

Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağlar

a.

Yağlı tohumlar ve bitkisel yağlarda uluslararası gelişmelerin ekim alanı, üretim, iç talep ve dış ticaret üzerine etkileri.